Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 4 trang 34 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 4 trang 34 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Quan sát hình 1.25, ta nhận thấy khí hiđro có hạt hợp thành gồm 2 nguyên tử H...

Hoạt động 4 trang 34 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. hai nguyên tử O liên kết với nhau. Bài 6. Đơn chất hợp chất phân tử

Quan sát hình 1.25, ta nhận thấy khí hiđro có hạt hợp thành gồm 2 nguyên tử H liên kết với nhau. Tương tự em hãy hoàn thành bảng sau:

Chất

Hạt hợp thành gồm

Khí oxi

………………………liên kết với nhau

Kim loại đồng

……………………………

Khí cacbonic

………liên kết với ……………………

Quảng cáo

Nước

………liên kết với ……………………

Chất

Hạt hợp thành gồm

Khí oxi

hai nguyên tử O liên kết với nhau

Kim loại đồng

Nguyên tử Cu

Khí cacbonic

hai nguyên tử O liên kết với một nguyên tử C

Nước

hai nguyên tử H liên kết với một nguyên tử O