Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 4 trang 76 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 4 trang 76 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Các nhóm học sinh phân công nhiệm vụ , tiến hành thí nghiệm....

Hoạt động 4 trang 76 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Nhận xét: độ tan của chất rắn sẽ tăng nếu nhiệt độ tăng.. Bài 41. Độ tan của một chất trong nước – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Các nhóm học sinh phân công nhiệm vụ , tiến hành thí nghiệm.

a) Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ.

Thí nghiệm : Dụng cụ và hóa chất

– cốc 200ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá đỡ, lưới đun, cân.

– nước cất, muối ăn ( NaCl).

Chuẩn bị cốc chứa 100gam nước, thêm vào 35 gam NaCl khuấy đều đến khi tan hoàn toàn khuấy thêm vào cốc 15 gam NaCl trong điều kiện thường rồi sau đó đun nóng.

Nhận xét về ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất rắn trong nước.

Quảng cáo

 

Khuấy 35 gam

Thêm 15 gam

Đun nóng

Quan sát về tính tan

Tan hoàn toàn

NaCl chỉ tan thêm 1 ít còn lại không tan

Tan hoàn toàn

Nhận xét: độ tan của chất rắn sẽ tăng nếu nhiệt độ tăng.