Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 7 trang 13 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 7 trang 13 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Làm thế nào để khẳng định được nước cất là chất tinh khiết?...

Hoạt động 7 trang 13 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 2. Chất – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Làm thế nào để khẳng định được nước cất là chất tinh khiết?

Quảng cáo

– Nước cất là một chất tinh khiết vì có nhiệt độ đông đặc (0oC), nhiệt độ sôi ( 100oC ), khối lượng riêng ( D= 1g/cm3).

– Với nước tự nhiên, các giá trị này đều có sự sai khác nhiều hay ít tùy theo lượng các chất lẫn trong nước.

– Nhận xét:

Chất tinh khiết là chất không bị trộn lẫn với bất kì chất nào khác, do đó chất tinh khiết phải có tính chất xác định như nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng,… phải có giá trị không đổi.

Tính chất của hỗn hợp phụ thuộc vào thành phần của hỗn hợp, do đó nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, … của hỗn hợp khác các chất tinh khiết có trong hỗn hợp.