Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 8 trang 13 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 8 trang 13 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau ta có thể tách riêng một chất ra khỏi hỗn...

Hoạt động 8 trang 13 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Ngoài ra, ta có thể dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý để tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp.. Bài 2. Chất – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Quảng cáo

Dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau ta có thể tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp nhờ phương pháp chưng cất. Ngoài ra, ta có thể dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý để tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp

– Dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau ta có thể tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp nhờ phương pháp chưng cất.

– Ngoài ra, ta có thể dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý để tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp.