Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8: Cung cấp...

Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8: Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt....

Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8. Sông có giá trị về mặt du lịch: các sông ở Nam Bộ hay sông Hương…. Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Em hãy nêu rõ vai trò và giá trị của sông ngòi đối lớn đời sống và sản xuất ở nước ta.

– Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

Quảng cáo

– Xây dựng các nhà máy thủy điện.

– Là đường giao thông, bến đỗ, nơi đi lại của tàu bè…

– Bồi dắp phù sa, mở rộng đồng bằng về phía biển.

– Khai thác và nuôi trồng thủy sản.

– Sông ngòi còn có giá trị về mặt tinh thần.

– Sông có giá trị về mặt du lịch: các sông ở Nam Bộ hay sông Hương…