Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 3 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8: Tài nguyên...

Bài 3 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8: Tài nguyên biển của nước ta có:...

Bài 3 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8. ☒ Tất cả các ý trên.. Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất:

– Tài nguyên biển của nước ta có:

☐ Nhiều loại khoáng sản.

☐ Nguồn muối vộ tận.

☐ Thủy hải sản phong phú.

☐ Tất cả các ý trên.

– Tài nguyên biển hiện nay của nước ta là:

☐ Vô cùng phong phú.

☐ Một số tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt.

Quảng cáo

☐ Có những tài nguyên có thể phục hổi được.

☐ Tất cả các ý trên.

– Tài nguyên biển của nước ta có:

☐ Nhiều loại khoáng sản.

☐ Nguồn muối vộ tận.

☐ Thủy hải sản phong phú.

☒ Tất cả các ý trên.

– Tài nguyên biển hiện nay của nước ta là:

☐ Vô cùng phong phú.

☐ Một số tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt.

☐ Có những tài nguyên có thể phục hổi được.

☒ Tất cả các ý trên.