Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8 Câu hỏi 3 Bài 5 trang 45 Toán lớp 8 Tập 1...

Câu hỏi 3 Bài 5 trang 45 Toán lớp 8 Tập 1 : Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1 . Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

Thực hiện phép cộng: \(\dfrac{{y – 12}}{{6y – 36}} + \dfrac{6}{{{y^2} – 6y}}\)

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

\(\eqalign{

& 6y – 36 = 6\left( {y – 6} \right) \cr

Quảng cáo
Đang tải...

& {y^2} – 6y = y\left( {y – 6} \right) \cr

& \Rightarrow MTC = 6y\left( {y – 6} \right) \cr

& {{y – 12} \over {6y – 36}} + {6 \over {{y^2} – 6y}} \cr

& = {{y – 12} \over {6\left( {y – 6} \right)}} + {6 \over {y\left( {y – 6} \right)}} \cr

& = {{y\left( {y – 12} \right)} \over {6y\left( {y – 6} \right)}} + {{6.6} \over {6y\left( {y – 6} \right)}} \cr

& = {{{y^2} – 12y} \over {6y\left( {y – 6} \right)}} + {{36} \over {6y\left( {y – 6} \right)}} \cr

& = {{{y^2} – 12y + 36} \over {6y\left( {y – 6} \right)}} = {{{y^2} – 2.y.6 + {6^2}} \over {6y\left( {y – 6} \right)}} \cr

& = {{{{\left( {y – 6} \right)}^2}} \over {6y\left( {y – 6} \right)}} = {{y – 6} \over {6y}} \cr} \)


Mục lục môn Toán 8