Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ...

Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Địa 9...

Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?. + Dịch vụ luôn đạt tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu (trừ năm 1991) và có sự biến động: giai đoạn đầu (1990 -1995)  khá. Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.  Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?

Quảng cáo

* Nhận xét:

– Cơ cấu ngành kinh tế nước ta chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng ngành nông –lâm-ngư nghiệp; tăng tỉ trọng ngành công nghiệp –xây dựng; khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động.

+ Nông –lâm-ngư nghiệp giảm nhanh từ 38,7% (1990) xuống 23% (2002), giảm 15,7%.

+ Công nghiệp –xây dựng tăng nhanh từ 22,7% (1990) lên 38,5% (2002), tăng 15,8%.

+ Dịch vụ luôn đạt tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu (trừ năm 1991) và có sự biến động: giai đoạn đầu (1990 -1995)  khá nhanh từ 38,6%  lên 44%; giai đoạn sau lại giảm liên tục xuống còn 38,5% (năm 2002).

* Xu hướng thay đổi tỉ trọng thành phần thể hiện rõ nhất ở khu vực nông –lâm –ngư – nghiệp và công nghiệp – xây dựng. Đây là xu hướng thay đổi tích cực, phù hợp với quá trình công nghiệp – hóa hiện đại hóa nền kinh tế ở nước ta.

 


Mục lục môn Địa lí 9