Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 25.2 Trang 30 Sách bài tập Hóa 9: Phát biểu nào...

Bài 25.2 Trang 30 Sách bài tập Hóa 9: Phát biểu nào sau đây không đúng ?...

Phát biểu nào sau đây không đúng ?. Bài 25.2 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 25: Tính chất của phi kim

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Nhiều phi kim tác dụng với oxi thành oxit axit.

Quảng cáo

B. Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí.

C. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.

D. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit.

                           

Đáp án C.