Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 26.4 Trang 31 Sách bài tập Hóa 9: Viết các phương...

Bài 26.4 Trang 31 Sách bài tập Hóa 9: Viết các phương trình Hóa của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện,...

Chia sẻ
Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có).. Bài 26.4 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 26: Clo

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có).

KClO\(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \) A + B

A + H20 ——– > D + E + F

D + E ——– > KCl + KClO + H20

Trả lời                          

\(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\)

Quảng cáo

                             A                B

\(2KCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{có màng ngăn}^{đp{\rm{dd}}}} 2KOH + C{l_2} \uparrow + {H_2} \uparrow \)

                                                     D                E            F

\(C{l_2} + 2KOH \to KCl + KClO + {H_2}O\)

E                 DMục lục môn Hóa 9(SBT)

Chia sẻ