Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 154 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 154 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong một chu kỳ: Số electron lớp ngoài cùng tăng dần, tính kim loại giảm dần,...

Bài 3 trang 154 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. D. Trong một chu kì: số electron lớp ngoài cùng tăng dần, tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần.. Bài: Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Trong một chu kì: số lớp electron tăng dần, tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần.

Quảng cáo

B. Trong một chu kì: số lớp electron tăng dần, tính phi kim giảm dần đồng thời tính kim loại tăng dần.

C. Trong một chu kì: số electron lớp ngoài cùng tăng dần, tính phi kim giảm dần đồng thời tính kim loại tăng dần.

D. Trong một chu kì: số electron lớp ngoài cùng tăng dần, tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần.

Trong một chu kỳ: Số electron lớp ngoài cùng tăng dần, tính kim loại giảm dần, đông thời tính phi kim tăng dần.

Đáp án D.

Quảng cáo