Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 59 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 59 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Điều chế etyl axetat từ etilen với hiệu suất cả quá trình là 85%....

Bài 5 trang 59 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen rượu etylic và axit axetic (Tài liệu dạy hoá học 9)

Điều chế etyl axetat từ etilen với hiệu suất cả quá trình là 85%.

a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng etyl axetat thu đuợc nếu sử dụng 10 lít khi etilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

Quảng cáo

a)Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}{C_2}{H_4} + {H_2}O \to {C_2}{H_5}OH(axit)\,\,\,\,\,\,\,(1)\\{C_2}{H_5}OH + {O_2} \to C{H_3}COOH + {H_2}O(men\,giấm)\,\,\,\,\,\,\,\,(2)\\C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O({H_2}S{O_4}đặc,\,{t^0})\,\,\,\,\,\,(3)\end{array}\)

b)Số mol C2H4 là:

\(\begin{array}{l}{n_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{10}}{{22,4}}mol\\H = \dfrac{{{n_{{C_2}{H_4}(pu)}}}}{{{n_{{C_2}{H_4}(bd)}}}}.100\\ \Rightarrow {n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = \dfrac{{85}}{{100}}.\dfrac{{10}}{{22,4}}mol\end{array}\)

Khối lượng etyl axetat thu được là: \({m_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = \dfrac{{85}}{{100}}.\dfrac{{10}}{{22,4}}.88 = 33,39\,gam\)

Quảng cáo