Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 9: Tỉ trọng...

Bài 2 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 9: Tỉ trọng của khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh thể hiện:...

Bài 2 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 9. ☐ Khu vực này thu hút đầu tư nước ngoài.. Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ kết hợp với nội dung SGK, em hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất:

Tỉ trọng của khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh thể hiện:

☐ Diện tích đất nông nghiệp giảm mạnh.

☐ Tỉ trọng lao động trong nông nghiệp giảm.

☐ Nông nghiệp vẫn phát triển, nhưng công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh hơn.

☐ Nông nghiệp và công nghiệp đều phát triển.

Tỉ trọng của khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh thể hiện:

☐ Khu vực này có tốc độ phát triển nhanh nhất.

☐ Nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa.

Quảng cáo

☐ Khu vực này thu hút đầu tư nước ngoài.

☐ Khu vực này tạo ra nhiều việc làm.

Tỉ trọng của khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh thể hiện:

☒ Diện tích đất nông nghiệp giảm mạnh.

☐ Tỉ trọng lao động trong nông nghiệp giảm.

☐ Nông nghiệp vẫn phát triển, nhưng công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh hơn.

☐ Nông nghiệp và công nghiệp đều phát triển.

Tỉ trọng của khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh thể hiện:

☐ Khu vực này có tốc độ phát triển nhanh nhất.

☒ Nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa.

☐ Khu vực này thu hút đầu tư nước ngoài.

☐ Khu vực này tạo ra nhiều việc làm.