Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 9: Tăng cường...

Bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 9: Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản....

Bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 9. Chủ động nguồn giống an toàn và năng suất chất lượng cao.. Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Hãy nêu một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cữu Long.

Quảng cáo

– Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản.

– Chủ động nguồn giống an toàn và năng suất chất lượng cao.

– Chú ý bảo vệ môi trường.

– Tạo môi trường đánh bắt và nuôi trồng ổn định.

– Tăng vốn đầu tư ưu tiên đánh bắt xa bờ, chủ động thị trường.