Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 5 trang 46 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 5 trang 46 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào số liệu ở bảng 33.2 trong SGK, em hãy:...

Bài 5 trang 46 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Dựa vào số liệu ở bảng 33.2 trong SGK, em hãy:

Vẽ biểu đồ thể hiện một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía nam so với cả nước năm 2002 (cả nước = 100%).

Bảng 33.2. Một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với cả nước, năm 2002 (cả nước = 100%)

 

Tổng GDP

Quảng cáo

GDP công nghiệp – xây dựng

Giá trị xuất khẩu

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

35,1

56,6

60,3