Trang chủ Bài học Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Câu hỏi Bài 4 trang 41 Toán 8 Tập 1:  
Cho hai phân thức \({2 \over {6{x^2}yz}}\,\,\& \,\,{5 \over {4x{y^3}}}\). Có thể chọn mẫu thức chung là 12x2 y3z hoặc 24x3 y4z hay
Câu hỏi Bài 4 trang 42 Toán lớp 8 Tập 1:  
Quy đồng mẫu thức hai phân thức: \({3 \over {{x^2} – 5x}}\,\,\& \,\,{5 \over {2x – 10}}\)
Câu hỏi Bài 4 trang 43 Toán 8 Tập 1 :  
Quy đồng mẫu thức hai phân thức: \({3 \over {{x^2} – 5x}};\,\,{{ – 5} \over {10 – 2x}}\)
Quảng cáo


Câu 16 trang 28 SBT Toán 8 tập 1: Hãy quy đồng mẫu thức.
Cho hai phân thức \({1 \over {{x^2} + 7x – 15}}\) và \({2 \over {{x^2} – 2x – 3}}\)

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...