Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 15 trang 28 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Chia...

Câu 15 trang 28 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Chia đa thức B lần lượt cho các mẫu thức của hai phân thức đã...

Chia đa thức B lần lượt cho các mẫu thức của hai phân thức đã cho.. Câu 15 trang 28 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Cho đa thức B \( = 2{x^3} + 3{x^2} – 29x + 30\) và hai phân thức

\({x \over {2{x^2} + 7x – 15}}\), \({{x + 2} \over {{x^2} + 3x – 10}}\)

a. Chia đa thức B lần lượt cho các mẫu thức của hai phân thức đã cho.

Quảng cáo
Đang tải...

b. Quy đồng mẫu thức của hai phân thức đã cho.

b. MTC = \(2{x^3} + 3{x^2} – 29x + 30\)

\(\eqalign{  & {x \over {2{x^2} + 7x – 15}} = {{x\left( {x – 2} \right)} \over {\left( {2{x^2} + 7x – 15} \right)\left( {x – 2} \right)}} = {{{x^2} – 2x} \over {2{x^3} + 3{x^2} – 29x + 30}}  \cr  & {{x + 2} \over {{x^2} + 3x – 10}} = {{\left( {x + 2} \right)\left( {2x – 3} \right)} \over {\left( {{x^2} + 3x – 10} \right)\left( {2x – 3} \right)}} = {{\left( {x + 2} \right)\left( {x – 3} \right)} \over {2{x^3} + 3{x^2} – 29x + 30}} \cr} \)