Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 16 trang 28 SBT Toán 8 tập 1: Hãy quy đồng...

Câu 16 trang 28 SBT Toán 8 tập 1: Hãy quy đồng mẫu thức....

Hãy quy đồng mẫu thức.. Câu 16 trang 28 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Cho hai phân thức \({1 \over {{x^2} + 7x – 15}}\) và \({2 \over {{x^2} – 2x – 3}}\)

Chứng tỏ rằng có thể chọn đa thức \({x^3} – 7{x^2} + 7x + 15\) làm mẫu thức chung để quy đồng mẫu thức hai phân thức đã cho. Hãy quy đồng mẫu thức.

Quảng cáo
Đang tải...

       

Suy ra: \({x^3} – 7{x^2} + 7x + 15 = \left( {{x^2} – 4x – 5} \right)\left( {x – 3} \right)\)

                 

Suy ra: \({x^3} – 7{x^2} + 7x + 15 = \left( {{x^2} – 2x – 3} \right)\left( {x – 5} \right)\)

\(\eqalign{  & {1 \over {{x^2} – 4x – 5}} = {{1.\left( {x – 3} \right)} \over {\left( {{x^2} – 4x – 5} \right).\left( {x – 3} \right)}} = {{x – 3} \over {{x^3} – 7{x^2} + 7x + 15}}  \cr  & {2 \over {{x^2} – 2x – 3}} = {{2.\left( {x – 5} \right)} \over {\left( {{x^2} – 2x – 3} \right)\left( {x – 5} \right)}} = {{2\left( {x – 5} \right)} \over {{x^3} – 7{x^2} + 7x + 15}} \cr} \)