Trang chủ Bài học Phần đại số – Ôn tập cuối năm – Toán 8

Phần đại số – Ôn tập cuối năm – Toán 8

Bài 13 trang 131 môn Toán 8 tập 2, Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm...
Do đó xí nghiệp đã sản xuất không những vượt mức dự định 225 sản phẩm mà còn hoàn thành trước thời hạn. Hỏi thực tế xí nghiệp đã rút ngắn được bao nhiêu ngày?...
Bài 10 trang 131 sgk Toán 8 tập 2, Giải các phương trình:
a) \({1 \over {x + 1}} – {5 \over {x – 2}} = {{15} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {2 – x} \right)}};\)  ...
Bài 11 trang 131 sgk Toán 8 tập 2, Giải các phương trình:
a) \(3{x^2} + 2x – 1 = 0\) ;                                                 ...
Bài 7 trang 131 sgk Toán 8 tập 2, Giải các phương trình:
a) \({{4x + 3} \over 5} – {{6x – 2} \over 7} = {{5x + 4} \over 3} + 3\)...
Bài 9 trang 131 sgk Toán 8 tập 2, Giải các phương trình:
\({{x + 2} \over {98}} + {{x + 4} \over {96}} = {{x + 6} \over {94}} + {{x + 8} \over {92}}\)...
Bài 5 trang 131 sgk Toán 8 tập 2, Chứng minh rằng:
 \({{{a^2}} \over {a + b}} + {{{b^2}} \over {b + c}} + {{{c^2}} \over {c + a}} = {{{b^2}} \over {a + b}} + {{{c^2}} \over {b + c}} + {{{a^2}} \over {c + a}}\)...

Bài học trong chương trình Toán 8

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...