Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 27 trang 195 SBT Toán Đại số 10: Hãy xác định...

Bài 27 trang 195 SBT Toán Đại số 10: Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy...

Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy tính). Bài 27 trang 195 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – Bài tập ôn tập chương VI

Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy tính)

a) \(\sin {110^0}cos{130^0}tan{30^0}\cot {320^0}\)

Quảng cáo

b) \(\sin ( – {50^0})\tan {170^0}{\rm{cos}}( – {91^0})\sin {530^0}\)

Gợi ý làm bài

a) Ta có: \(\sin {110^0} > 0;cos{130^0} < 0;tan{30^0} > 0;\cot {320^0} < 0\), do đó tích của chúng dương.

b) \(\sin ( – {50^0}) < 0;\tan {170^0}{\rm{ < 0;cos}}( – {91^0}) < 0;\sin {530^0} > 0\), do đó tích của chúng âm