SBT Toán lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10
Giải sách Bài tập Toán 10 - SBT Toán 10 Phần Đại số, hình học trên Baitapsgk.com

Đề III trang 200 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có…

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có…. Đề III trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – II-Đề kiểm tra

Đề I trang 199 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi…

Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi…. Đề I trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – II-Đề kiểm tra Đề 1

Đề II trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Cho elip (E) có phương trình…

Cho elip (E) có phương trình…. Đề II trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – II-Đề kiểm tra Đề 2 (45

Bài 21 trang 199 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương...

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương trình chính tắc của elip (E) . Bài 21 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình

Bài 22 trang 199 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Bài 22 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – I-Đề

Bài 18 trang 199 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip...

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E) . Bài 18 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – I-Đề toán

Bài 19 trang 199 SBT môn Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD

Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Bài 19 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – I-Đề toán tổng

Bài 20 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho...

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn . Bài 20 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – I-Đề

Bài 15 trang 198 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC...

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có . Bài 15 trang 198 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 –

Bài 16 trang 198 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy,...

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật có một đỉnh là O. Bài 16 trang 198 Sách bài tập (SBT)

Luyện tập

Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 58 Sách bài tập Lý 10 : Một viên đạn đại bác khối lượng 5 kg bay với vận...
Một viên đạn đại bác khối lượng 5 kg bay với vận tốc 900 m/s có động năng lớn hơn bao nhiêu lần động...
Bài 1 trang 166 SGK hóa học 10, Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai
Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học - Bài 1 trang 166 SGK hóa học 10. Nội dung nào thể...
Câu điều kiện loại 3 – Conditional sentences type 3, Câu điều kiện loại 3 được dùng diễn tả điều kiện không thật hay...
Unit 11 : National parks - Câu điều kiện loại 3 - Conditional sentences type 3. Câu điều kiện loại 3 được dùng diễn...