Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 35 trang 114 SBT Toán Đại số 10: Giải bất phương...

Bài 35 trang 114 SBT Toán Đại số 10: Giải bất phương trình sau...

Giải bất phương trình sau. Bài 35 trang 114 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải bất phương trình sau:

\(|5 – 8x| \le 11\)

Gợi ý làm bài

\(|5 – 8x| \le 11 \Leftrightarrow |8x – 5| \le 11 \Leftrightarrow  – 11 \le 8x – 5 \le 11\)

\( – 11x + 5 \le 8x \le 11 + 5 \Leftrightarrow {{ – 3} \over 4} \le x \le 2\)

Đáp số: \({{ – 3} \over 4} \le x \le 2\)