Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10: Từ đó hãy...

Câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10: Từ đó hãy chỉ ra các khoảng mà nếu x lấy giá trị trong đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá...

Câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10. b) Nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị:. Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất

a) Giải bất phương trình -2x + 3 > 0 và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của nó.

b) Từ đó hãy chỉ ra các khoảng mà nếu x lấy giá trị trong đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị

c) Trái dấu với hệ số của x;

d) Cùng dấu với hệ số của x.

Quảng cáo

\(a)\, – 2x + 3 > 0 \Leftrightarrow  – 2x >  – 3 \Leftrightarrow x < {3 \over 2}\)

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

b) Nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị:

Trái dấu với hệ số của x khi x < \({3 \over 2}\)

Cùng dấu với hệ số của x khi x > \({3 \over 2}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10