Trang chủ Bài học Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10: Từ đó hãy chỉ ra các khoảng mà nếu x lấy giá trị trong đó...
b) Từ đó hãy chỉ ra các khoảng mà nếu x lấy giá trị trong đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị
Bài 3 trang 94 đại số 10: Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
a) \(|5x – 4| ≥ 6\);                                                
Bài 2 trang 94 sgk đại số 10: Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
a) \(\frac{2}{x-1}\leq \frac{5}{2x-1};\)                                       
Lý thuyết dấu của nhị thức bậc nhất: Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
1. Nhị thức bậc nhất một ẩn \(x\) là biểu thức dạng \(f(x) = ax +b\) trong đó \(a, b\) là hai số đã cho, \(a ≠ 0\).

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...