Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 103 Sinh lớp 10 Nâng cao: Lập bảng so...

Câu 1 trang 103 Sinh lớp 10 Nâng cao: Lập bảng so sánh giữa giảm phân và nguyên phân...

Câu 1 trang 103 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 30: Giảm phân.

Lập bảng so sánh giữa giảm phân và nguyên phân.

Nguyên phân

Giảm phân

Giống nhau

– Đều có thoi phân bào.

– Lần phân bào II của giảm phân diễn ra giống nguyên phân: NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc (ở kì giữa) và tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực tế bào (ở kì sau).

Khác nhau

Quảng cáo

– Xảy ra ở tất cả các dạng tế bào.

– Một lần phân bào.

– Không có tiếp hợp và hoán vị gen.

 – Kết thúc nguyên phân tạo ra 2 tế bào có số lượng NST giống tế bào mẹ (2n).

– Chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục giai đoạn chín.

– Hai lần phân bào.

– Có tiếp hợp và hoán vị gen.

– Các NST kép ở kì giữa I xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo, phân li độc lập và tổ hợp tự do đi về 2 cực tế bào (ở kì sau), hình thành 2 tế bào con (ở kì cuối) mang số lượng n NST kép.

– Kết thúc giảm phân tạo ra 4 tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa (n).

Quảng cáo