Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 103 Sinh học 10 NC: Tại sao quá trình...

Câu 2 trang 103 Sinh học 10 NC: Tại sao quá trình giảm phân lại tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ hợp các nhiễm sắc thể ?...

Câu 2 trang 103 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 30: Giảm phân.

Tại sao quá trình giảm phân lại tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ hợp các nhiễm sắc thể ?

Quá trình giảm phân lai tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ hợp NST là vì : ở kì đầu, các NST kép xoắn, co ngắn, đính vào màng nhân sắp xếp định hướng, sau đó, diễn ra sự tiếp hợp cặp đôi của các NST kép tương đồng suốt theo chiều dọc và có thể diễn ra sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử không chị em. Sự trao đổi những đoạn tương ứng trong cặp tương đồng đưa đến sự hoán vị của các gen tương ứng, do đó tạo ra sự tái tổ hợp của các gen không tương ứng. Đó là cơ sở tạo ra các giao tử khác nhau về tổ hợp NST.

Quảng cáo