Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 38 Sinh lớp 10 Nâng cao: Mô tả thành...

Câu 1 trang 38 Sinh lớp 10 Nâng cao: Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit trong phân tử ADN...

Câu 1 trang 38 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 10: Axit nuclêic.

Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit trong phân tử ADN. Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit là gì ?

Quảng cáo

* Thành phần cấu tạo của một nucleôtit gồm bazơ, axit phôtphoric và đường (đêôxiribôzơ ở ADN và ribôzơ ở ARN).

* Các nuclêôtit liên kết với nhau nhờ liên kết hoá trị giữa axit phôtphoric của nuclêôtit này với đường của nuclêôtit tiếp theo (liên kết phôtphođieste).

* Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit (ADN và ARN) là :

– ADN có đường C5H10O4 và có 4 loại bazơ nitơ là ađênin, timin, xitôzin và guanin.

– ARN có đường C5H10O5 và có 4 loại bazơ nitơ là ađênin, uraxin, xitôzin và guanin.

Quảng cáo