Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 4 trang 35 SGK Sinh 10 Nâng cao: Phân tử prôtêin...

Câu 4 trang 35 SGK Sinh 10 Nâng cao: Phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi ?...

Câu 4 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 9: Prôtêin. G

Chọn câu đúng. Phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi :

a) Liên kết phân cực của các phân tử nước.

Quảng cáo

b) Nhiệt độ cao.

c) Sự có mặt của khí 02.

d) Sự có mặt của khí C02.

Đáp án: b) Nhiệt độ cao.

Quảng cáo