Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 53 Sinh học 10 NC: Mô tả cấu trúc...

Câu 1 trang 53 Sinh học 10 NC: Mô tả cấu trúc của nhân tế bào...

Câu 1 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 14: Tế bào nhân thực.

Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.

Nhân tế bào là bào quan lớn nhất trong tế bào. Nhân có màng kép (2 lớp màng), trên bề mặt có nhiều lỗ màng với kích thước lớn. Bên trong màng chứa sinh khối là dịch nhân, trong đó có một vài nhân con (giàu ARN) và các sợi nhiễm sắc (chứa thông tin di truyền).

Quảng cáo