Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trình bày...

Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trình bày diễn biến của sự phân bào ở tế bào nhân sơ...

Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào.

Trình bày diễn biến của sự phân bào ở tế bào nhân sơ. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa phân bào ở sinh vật nhân sơ và nhân thực.

Quảng cáo

* Diễn biến của sự phân bào ở tế bào nhân sơ : Phân bào ở tế bào nhân sơ diễn ra theo lối trực phân, trong phân bào không xuất hiện thoi phân bào. Cách phân bào phổ biến nhất là phân đôi. Tế bào tạo vách ngăn ở giữa, chia tế bào mẹ thành hai tế bào con.

* Sự khác nhau cơ bản giữa sự phân bào ở tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực :

– Tế bào nhân sơ chủ yếu là phân đôi, có một lần phân bào và không hình thành thoi vô sắc.

– Tế bào nhân thực phân bào theo 2 hình thức nguyên phân và giảm phân, có hình thành thoi vô sắc (các NST phân li về 2 cực tế bào nhờ thoi phân bào).

Quảng cáo