Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 4 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Chọn câu...

Câu 4 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Chọn câu đúng. Fructôzơ là một loại...

Câu 4 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 8: Cacbohidrat (Saccarit) và lipit.

Chọn câu đúng. Fructôzơ là một loại :

a) Axit béo                  b) Đisaccarit

Quảng cáo

c) Đường pentôzơ        d) Đường hexôzơ

e) Pôlisaccarit

Đáp án: d) Đường hexôzơ

Quảng cáo