Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 5 trang 67 Sinh học 10 NC: Nồng độ các chất...

Câu 5 trang 67 Sinh học 10 NC: Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%...

Câu 5 trang 67 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 18: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccarôzơ không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì qua được. Thẩm thấu sẽ làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong dung dịch nào sau đây :

a) Dung dịch saccarôzơ ưu trương

Quảng cáo

b) Dung dịch saccarôzơ nhược trương

c) Dung dịch urê ưu trương

d) Dung dịch urê nhược trương

Đáp án: a) Dung dịch saccarôzơ ưu trương.

Quảng cáo