Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 10 trang 72 Hình học 10 Nâng cao: Tam giác ABC...

Bài 10 trang 72 Hình học 10 Nâng cao: Tam giác ABC có a = 14, b = 18, c = 20. Kết quả nào sau đây là gần đúng nhất ?...

Tam giác ABC có a = 14, b = 18, c = 20. Kết quả nào sau đây là gần đúng nhất ?. Bài 10 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Tam giác ABC có \(a = 14,\,b = 18,\,c = 20\). Kết quả nào sau đây là gần đúng nhất ?

(A) \(\widehat B \approx {42^0}{50′}\);                                 (B) \(\widehat B \approx {60^0}{56′}\);

Quảng cáo

(C) \(\widehat B \approx {119^0}{04′}\);                               (D) \(\widehat B \approx {90^0}\).

\(\eqalign{
& \cos B = {{{a^2} + {c^2} – {b^2}} \over {2ac}} = {{{{14}^2} + {{20}^2} – {{18}^2}} \over {2.14.20}} \approx 0,49 \cr
& \Rightarrow \,\,\widehat B = {60^0}{56′} \cr} \)

Chọn (B).