Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 17 trang 14 SGK Đại số Đại số 10 Nâng cao,...

Câu 17 trang 14 SGK Đại số Đại số 10 Nâng cao, Điều dấu “x” vào ô vuông thích hợp....

Điều dấu “x” vào ô vuông thích hợp.. Câu 17 trang 14 SGK Đại số Đại số 10 Nâng cao – Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Cho mệnh đề chứa biến P(n) “ “n = n2”, với n là số nguyên.

Điều dấu “x” vào ô vuông thích hợp.

Quảng cáo

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Sai

e) Đúng

f) Sai

Quảng cáo