Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 31 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Xác định hai...

Câu 31 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Xác định hai tập hợp A và B, biết rằng:...

Xác định hai tập hợp A và B, biết rằng:. Câu 31 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Xác định hai tập hợp A và B, biết rằng:

A\B = {1, 5, 7, 8}  ; B\A = {2, 10} và A ∩ B  = {3, 6, 9}

Quảng cáo

Ta có:

A = (A ∩ B) ∪ (A\B)

A = {3, 6, 9, 1, 5, 7, 8}

B = (A ∩ B) ∪ (B\A)

B = {3, 6, 9, 2, 10}

Quảng cáo