Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 33 trang 22 Đại số 10 Nâng cao: Cho A và...

Câu 33 trang 22 Đại số 10 Nâng cao: Cho A và B là hai tập hợp. Dùng biểu đồ Ven để kiểm nghiệm rằng:...

Cho A và B là hai tập hợp. Dùng biểu đồ Ven để kiểm nghiệm rằng:. Câu 33 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Cho A và B là hai tập hợp. Dùng biểu đồ Ven để kiểm nghiệm rằng:

a) (A\B) ⊂ A

b) A  ∩ (B\A) = Ø

c) A ∪ (B\A) = A ∪ B

Quảng cáo

Đáp án

a) (A\B) ⊂ A

b) A  ∩ (B\A) = Ø

c) A ∪ (B\A) = A ∪ B