Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình lớp 10: Vậy vectơ BC ...

Câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình lớp 10: Vậy vectơ BC  là tia đối của vectơ AB...

Câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình học 10. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Quảng cáo

Cho \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow 0 \) . Hãy chứng tỏ \(\overrightarrow {BC} \) là vectơ đối của \(\overrightarrow {AB} \) 

\(\eqalign{
& \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BC} = \overrightarrow 0 \Leftrightarrow \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BC} – \overrightarrow {BC} = \overrightarrow 0 – \overrightarrow {BC} \cr
& \Leftrightarrow \overrightarrow {AB} = – \overrightarrow {BC} \cr} \)

Vậy vectơ BC  là tia đối của vectơ AB

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10