Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 153 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Hai...

Bài 1 trang 153 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Hai xe lăn có khối lượng m1=300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các ...

Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng – Bài 1 trang 153 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Hai xe lăn có khối lượng m1=300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1=2m/s và v2=0,8m/s. Sau khi va chạm, hai xe dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc.

Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1=300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1=2m/s và v2=0,8m/s. Sau khi va chạm, hai xe dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc. Tìm độ lớn và chiều của vận tốc này. Bỏ qua mọi lực cản.

Mặt phẳng ngang, không ma sát nên hệ hai xe lăn là kín. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

Quảng cáo

\(({m_1} + {m_2})\overrightarrow v  = {m_1}\overrightarrow {{v_1}}  + {m_2}\overrightarrow {{v_2}}  \)

\(\Rightarrow \overrightarrow v  = {{{m_1}\overrightarrow {{v_1}}  + {m_2}\overrightarrow {{v_2}} } \over {{m_1} + {m_2}}}(1)\)

Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của xe 1 thì (1)

\( \Rightarrow v = {{{m_1}{v_1} – {m_2}{v_2}} \over {{m_1} + {m_2}}} = {{0,3.2 – 2.0,8} \over {0,3 + 2}} \approx  – 0,43(m/s)\)

Sau va chạm 2 xe chuyển động cùng chiều xe 2 (trước va chạm) với tốc độ 0,43(m/s).

Quảng cáo