Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 299 SGK Vật lí nâng cao 10. Một lượng...

Bài 1 trang 299 SGK Vật lí nâng cao 10. Một lượng khí...

Bài 59: Áp dụng nguyên lí I. Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng – Bài 1 trang 299 SGK Vật lí nâng cao 10.. Một lượng khí

Một lượng khí được dãn thể tích \({V_1}\) đến thể tích \({V_2}({V_2} > {V_1})\). Trong quá trình nào lượng khí thực hiện công ít nhất?

A.Trong quá trình nở đẳng áp.

Quảng cáo

B.Trong quá trình đẳng nhiệt.

C.Trong quá trình nở đẳng áp rồi dãn đẳng nhiệt.

D.Trong quá trình dãn đẳng nhiệt rồi nở đẳng áp.

Chọn B. (Dựa vào diện tích gạch chéo trên đồ thị trong hệ p-V).

Quảng cáo