Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao, Một lượng...

Bài 2 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao, Một lượng khí...

Bài 59: Áp dụng nguyên lí I. Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng – Bài 2 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao. Một lượng khí

Một lượng khí không đổi ở trạng thái 1 thể tích \({v_1}\) , áp suất \({p_1} \) , dãn đẳng nhiệt đến trạng thái 2 có thể tích \({V_2} = 2{V_1}\) và áp suất \({p_2} = {{{p_1}} \over 2}\). sau đó dãn đẳng nhiệt sang trạng thái 3 có thể tích \({V_3} = 3{V_1}\).

Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình trên. Dùng đồ thị để so sánh công trong khí các quá trình trên

Đồ thị biểu diễn quá trình từ 1 \(({V_1},{p_1},{T_1})\)

Quảng cáo

\( \Rightarrow 2({V_2} = 2{V_1};{p_2} = {{{p_1}} \over 2};{T_2} = {T_1})\)

\( \Rightarrow 3({V_3} = 3{V_1};{p_3} = {p_2};{T_3}).\)

\({S_{{V_1}12{V_2}}} > {S_{{V_2}23{V_3}}}\) nên \(A_1′ > A_2’\)

Công khí sinh ra trong quá trình \(1 \to 2\) lớn hơn công sinh ra trong quá trình \(2 \to 3\) .

 Baitapsgk.com

Quảng cáo