Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 131 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Một tấm...

Bài 2 trang 131 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A một khoảng ...

Bài 28 : Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song – Bài 2 trang 131 SGK Vật lý 10 Nâng Cao. Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A một khoảng là 2,4 m và cách điểm tựa B là 1,2 m (Hình 28.11). Hãy xác định các lực mà tấm ván tác dụng lên hai bờ mương.

Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A một khoảng là 2,4 m và cách điểm tựa B là 1,2 m (Hình 28.11). Hãy xác định các lực mà tấm ván tác dụng lên hai bờ mương.

Quảng cáo

Tấm ván tác dụng lên hai bờ của hai lực \(\overrightarrow {{F_A}} \,và\,\overrightarrow {{F_B}} \) song song cùng chiều sao cho trọng lực \( \overrightarrow {{P}}\) đặt tại G là hợp lực của chúng nên \(\left\{ \matrix{  {{{F_A}} \over {{F_B}}} = {{GB} \over {GA}} = {{1,2} \over {2,4}} = {1 \over 2} \hfill \cr  {F_A} + {F_B} = P = 240(N) \hfill \cr}  \right. =  > \left\{ \matrix{  {F_A} = 80N \hfill \cr  {F_B} = 160N. \hfill \cr}  \right.\)

Quảng cáo