Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một...

Bài 2 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một tàu thủy chạy trên sông theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi F=5.103 N....

Bài 33: Công và công suất – Bài 2 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một tàu thủy chạy trên sông theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi F=5.103 N. Hỏi khi lực thực hiện được một công bằng 15.106 J thì sà lan đã dời chỗ theo phương của lực được quãng đường bằng bao nhiêu?

Một tàu thủy chạy trên sông theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi F= 5.103 N. Hỏi khi lực thực hiện được một công bằng 15.106 J thì sà lan đã dời chỗ theo phương của lực được quãng đường bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

\(F = {5.10^3}N = const;A = {15.10^6}J.\)

Sà lan dời chỗ theo hướng lực \( \Rightarrow \alpha  = 0 \Rightarrow A = F.S\)

\( \Rightarrow S = {A \over F} = {{{{15.10}^6}} \over {{{5.10}^3}}} = 3000(m) = 3(km)\)

Quảng cáo