Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 122 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Chọn câu...

Bài 1 trang 122 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Chọn câu sai Treo một vật ở đầu sợi dây mềm như ở Hình 26.4. Khi cân bằng, dây treo luôn luôn trùng với...

Bài 26 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm – Bài 1 trang 122 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Chọn câu sai
Treo một vật ở đầu sợi dây mềm như ở Hình 26.4. Khi cân bằng, dây treo luôn luôn trùng với

Chọn câu sai

Treo một vật ở đầu sợi dây mềm như ở Hình 26.4. Khi cân bằng, dây treo luôn luôn trùng với

A. đường thẳng đứng đi qua trọng tâm G của vật.

Quảng cáo

B. đường thẳng đứng đi qua điểm treo A.

C. trục đối xứng của vật.

D. đường thẳng nối điểm treo A và trọng lực G của vật.

Chọn C. (Dây treo có thể không trùng trục đối xứng của vật :

Quảng cáo