Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 267 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Tại...

Câu C1 trang 267 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Tại sao...

Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc – Câu C1 trang 267 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao . Tại sao

 Tại sao khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở chỗ da đó ?

Cảm thấy lạnh ở chỗ xoa cồn vì cồn thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi

Quảng cáo