Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 119 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Nếu dây...

Câu C2 trang 119 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Nếu dây treo ở Hình 26.4 thẳng đứng, nhưng trọng tâm G không nằm trên đường kéo dài của dây treo thì...

Bài 26 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm – Câu C2 trang 119 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Nếu dây treo ở Hình 26.4 thẳng đứng, nhưng trọng tâm G không nằm trên đường kéo dài của dây treo thì vật có cân bằng không ? Hãy lí giải rõ.

Nếu dây treo ở Hình 26.4 thẳng đứng, nhưng trọng tâm G không nằm trên đường kéo dài của dây treo thì vật có cân bằng không ? Hãy lí giải rõ.

Quảng cáo

 

Nếu dây treo ở Hình 26.4 thẳng đứng nhưng trọng tâm G không nằm trên đường kéo dài của dây treo thì hai lực \(\overrightarrow P \) và \(\overrightarrow T \) không thể trực đối, do đó vật không thể cân bằng.