Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 7.24 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng...

Bài 7.24 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của X....

Bài 7.24 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Advertisements (Quảng cáo)

Khi cho một hiđrocacbon mạch hở X tác dụng với nước brom (dư) sinh ra một hợp chất Y chưa 4 nguyên tủ brom trong phân tử. Trong Y, phần trăm khối lượng của cacbon bằng 10 % khối lượng của Y.

a) Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của X.

b) Trộn 2,24 lít X với 3,36 lít \({H_2}\) (đo ở đktc) sau đó đun nóng hỗn hợp với một ít bột Ni đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính phần trăm khối lượng của chất sau phản ứng.

a) X có công thức phân tử \({C_n}{H_{2n – 2}}\), tác dụng với brom :

       \({C_n}{H_{2n – 2}} + 2B{r_2} \to {C_n}{H_{2n – 2}}B{r_4}\)

Từ phần trăm khối lượng của cacbon, ta có n =3

Vậy CTPT của X là \({C_3}{H_4}\) ; CTCT của X là \(C{H_3}C \equiv CH\): propin.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Phản ứng hiđro hóa :

\(\eqalign{  & {C_3}{H_4} + 2{H_2} \to {C_3}{H_8}  \cr  & x\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,2x\,mol  \cr  & {C_3}{H_4} + {H_2} \to {C_3}{H_6} \cr} \)

Ta có hệ phương trình :

\(\left\{ \matrix{  x + y = 0,10 \hfill \cr  2x + y = 0,15 \hfill \cr}  \right.\)

Giải hệ phương trình ta được x = 0,05 mol và y = 0m05 mol

\(\eqalign{  & \% {m_{{C_3}{H_6}}} = 48,84\%   \cr  & \% {m_{{C_3}{H_8}}} = 51,16\%  \cr} \)