SBT Hóa học 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao
Bài 9.42 trang 77 SBT Hóa 11 Nâng cao: Từ phản ứng cháy tính được x =1,67. Vậy một trong hai axit fomic,
Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,30 mol hỗn hợp X thu được 11,20 lít khí \(C{O_2}\) (đo ở đktc). Nếu trung hòa 0,30 mol hỗn hợp trên thì cần 500 ml
Bài 9.43 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Dùng phản ứng tráng bạc nhận ra HCOOH
Dùng quỳ tím nhận được \(C{H_3}C{H_2}OH\) là chất không làm
Bài 9.41 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Từ A tổng hợp được một polime có nhiều ứng dụng....
Đốt cháy hoàn toàn 6,45 g chất hữu cơ A chứa C, H, O trong phân tử, sau đó dẫn sản phẩm cháy thu được sục vào dd \(Ca{(OH)_2}\) dư thấy có 30,00g kết tủa và khối lượng bình đựng d
Bài 9.40 trang 76 SBT Hóa 11 Nâng cao: Phản ứng este hóa
Hỗn hợp X gồm axit axetic và etanol. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với natri dư thấy 3,36 lít khí thoát ra
Bài 9.38* trang 76 SBT Hóa 11 Nâng cao: Hãy xác định công thức phân tử của chất A có chứa các nguyên tử...
Hãy xác định công thức phân tử của chất A có chứa các nguyên tử C,H, O biết rằng :
Quảng cáo


Bài 9.36 trang 75 SBT Hóa 11 Nâng cao: Trung hòa 10,00 gam dung dịch axit hữu cơ đơn chức X nồng độ 3,70%...
Trung hòa 10,00 gam dung dịch axit hữu cơ đơn chức X nồng độ 3,70% cần dùng 50,00 ml dung dịchKOH 0,10 M. Công thức cấu tạo của axit X là
Bài 9.37* trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Từ anđehit no, đơn chức A có thể chuyển trực tiếp...
Từ anđehit no, đơn chức A có thể chuyển trực tiếp thành ancol B và axit D tương ứng để điều chế este E từ B và D
Bài 9.35 trang 75 SBT nâng cao Hóa 11: Dùng quỳ tím tách được thành 2 nhóm : làm đỏ quỳ tím có 2...
Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch trong nước của các chất sau : fomananđehit,axit fomic,axit axetic, ancol etylic.
Bài 9.34 trang 75 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 62. Luyện tập : Axit cacboxylic
– Các axit \({C_5}{H_{10}}{O_2}:C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}{\rm{COOH}}\) axit pentaonic (axit valeric)

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...