Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 11, 12, 13, 14, 15 trang 18 SBT Hình 11 Nâng...

Câu 11, 12, 13, 14, 15 trang 18 SBT Hình 11 Nâng cao: Chọn phương án đúng....

Chia sẻ
Chọn phương án đúng.. Câu 11, 12, 13, 14, 15 trang 18 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài tập trắc nghiệm chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng

11. Trang 18 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho tam giác đều ABC với O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Với giá trị nào dưới đây của \(\varphi \) thì phép quay \({Q_{\left( {O;\varphi } \right)}}\) biến tam giác đều ABC thành chính nó?

(A) \(\varphi  = {\pi  \over 3}\) ;                                     (B) \(\varphi  = {{2\pi } \over 3}\) ;

(C) \(\varphi  = {{3\pi } \over 2}\) ;                                   (D) \(\varphi  = {\pi  \over 2}.\)

Đáp án: B

12. Trang 18 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Trong các phép sau đây, phép nào có tính chất: Biến mỗi đường thẳng a thành đường thẳng a’ không song song với a?

(A) Phép tịnh tiến;

(B) Phép đối xứng trục;

(C) Phép đối xứng tâm;

(D) Phép quay với góc quay \({\pi  \over 2}\).

Đáp án: D

13. Trang 18 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Hợp thành của hai phép đối xứng trục có trục song song là phép nào trong các phép sau đây?

(A) Phép đối xứng trục;             (B) Phép đối xứng tâm;

(C) Phép quay;                          (D) Phép tịnh tiến.

Đáp án: D

14. Trang 18 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Hợp thành của hai phép đối xứng trục có trục cắt nhau là phép nào trong các phép sau đây?

(A) Phép đối xứng trục;            (B) Phép quay:

(C) Phép tịnh tiến;                    (D) Phép đồng nhất.

Đáp án: B

15. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Hợp thành của hai phép đối xứng tâm là phép nào trong các phép sau đây?

(A) Phép đối xứng trục;            (B) Phép đối xứng tâm;

(C) Phép quay;                         (D) Phép tịnh tiến.

Đáp án: D