Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 17 SBT Hình 11 Nâng...

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 17 SBT Hình 11 Nâng cao: Chọn phương án đúng....

Chọn phương án đúng.. Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài tập trắc nghiệm chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng

1. Trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

 Cho đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song b và b’. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành chính nó và biến đường thẳng b thành đường thẳng b’?

(A) Không có phép nào;          (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;                (D) Có vô số phép.

Đáp án: B

2. Trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hình bình hành ABCD. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng AB thành đường thẳng CD và biến đường thẳng AD thành đường thẳng BC?

(A) Không có phép nào;           (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;                (D) Có vô số phép.

Đáp án: B

3. Trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đồ thị hàm số y = sinx thành chính nó?

(A) Không có phép nào;            (B) Có một phép duy nhất;

Quảng cáo

(C) Chỉ có hai phép;                  (D) Có vô số phép.

Đáp án: D

4. Trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau và góc giữa chúng bằng \(60^0\). Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a thành a và biến b thành b?

(A) Không có phép nào;            (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;                  (D) Có vô số phép.

Đáp án: A

5. Trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hai đường thẳng vuông góc với a và b. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a thành a và biến b thành b?

(A) Không có phép nào;             

(B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;                   

(D) Có vô số phép.

Đáp án: C

Quảng cáo