SBT Toán 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x, y, z theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; ba số x, \(y – 4\), z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, các số \(x,y – 4,z – 9\) the
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x, y, z, theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội \(q \ne 1\); đồng thời, các số x, 2y, 3z theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng với công sai khác 0. Hãy
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x, y, z, theo thứ...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là số hạng đầu, số hạng thứ ba và số hạng thứ chín của một cấp số cộng. Hãy tìm ba số đó, biế
Câu 3.54 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân \(({u_n})\) có \(6{u_2} + {u_5} = 1\) và \(3{u_3} + 2{u_4} =  – 1.\) Hãy tìm số hạng đầu tổng quát của cấp số nhân đó.
Câu 3.57 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân \(({u_n})\) có \(8{u_2} – 5\sqrt 5 .{u_5} = 0\) và \(u_1^3 + u_3^3 = 189\). Hãy tính tổng 12 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.
Câu 3.58 trang 94 Toán Đại số 11 (SBT Nâng cao): Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân \(({u_n})\) với công bội \(q \in \left( {0;1} \right).\) Hãy tính tổng 25 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó, biết rằng \({u_1} + {u_3} = 3\) và \(u_1^2 + u_3^2 =
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân  \(({u_n})\) có \(3\sqrt 3 .{u_2} + {u_5} = 0\) và \(u_3^2 + u_6^2 = 63.\) Hãy tính tổng
Câu 3.52 trang 93 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Cho một cấp số...
Cho một cấp số có 7 số hạng, số hạng thứ tư bằng 6 và số hạng thứ 7 gấp 243 lần số hạng thứ hai. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số nhân đó.

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm...
1. Bất phương trình một ẩn - Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Đĩa cân bên phải có khối lượng là 7...
1. Bất phương trình một ẩn - Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Bài tập 16 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -2x > 4x. Hỏi x là số dương hay âm ?
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 16 trang...
Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho x < y. Chứng tỏ:
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 17 trang...
Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -3x > -2x. Hỏi x là số dương hay...
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 15 trang...